Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

งานจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น เสียงดังรบกวน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ของฟาร์มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น  เสียงดังรบกวน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ของฟาร์มเลี้ยงสุกร  หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น  เสียงดังรบกวน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ของฟาร์มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 5 ตุลาคม 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ. 12  ร่วมกับอำเภอสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมลำโดมน้อย และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหา และลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการร้องเรียนฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัทพิบูลย์โภคภัณฑ์ เลขที่ 149 หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย และหมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงมีเสียงดังรบกวน และการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกร ประเภท ก มีบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง  จำนวน 3 บ่อ และมีบ่อหมักแก๊สชีวภาพ จำนวน 1 บ่อ ไม่พบการระบายน้ำเสียออกนอกฟาร์ม 2. ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ำเสีย เสียงดัง ตามคำสั่งของ ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 3. ไม่มีกลิ่นเหม็นและเสียงดังในขณะตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจำหน่ายสุกรที่เหลือจำนวน 1,000 ตัว  ในวันที่ 7 ต.ค. และจะเริ่มเลี้ยงสุกรรอบใหม่ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีมติที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนี้ 1. ให้ ทต.นิคมสร้างตนเองฯ ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากการปรับปรุงฟาร์มสุกร เพื่อให้ทราบว่ายังมีผลกระทบต่อประชาชนอีกหรือไม่ รวมทั้งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มสุกร ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 2. ให้อำเภอสิรินธร ประสานศูนย์อนามัยที่ 10 เพื่อทำการตรวจวัดค่าระดับกลิ่นในชุมชน ภายหลังจากฟาร์มสุกรได้เลี้ยงสุกรรอบใหม่ในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ สสภ.12 ได้กำชับให้ฟาร์มสุกรห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกฟาร์ม และพิจารณานำน้ำเสียที่บำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ภายในฟาร์ม

แกลเลอรี่