Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การปฏิบัติงานรังวัดพิกัดและค่าระดับด้วยเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียวม สําหรับจัดทําภาพตัดขวางลําน้ํา

การปฏิบัติงานรังวัดพิกัดและค่าระดับด้วยเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียวม สําหรับจัดทําภาพตัดขวางลําน้ํา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จาก ส่วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๑ และ เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ (อุบลราชธานี) ณ จุดปฏิบัติงาน รังวัดพิกัดและค่าระดับด้วยเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียม ลุ่มน้ําลําเซบาย อําเภอหัวตะพาน จังหวัด อํานาจเจริญ สําหรับเตรียมจัดทําภาพตัดขวางลําน้ํา ตามแผนงานการพัฒนาระบบประเมินความสามารถ รองรับมลพิษของลําน้ํา โครงการลดของเสียในแหล่ง น้ําวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลัก พร้อม ทั้งได้สํารวจพื้นที่ สภาพลําน้ํา และให้แนวทางการ ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่