Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การสํารวจและจัดทํารูปตัดขวางลําน้ําในลําเซบาย จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๑

การสํารวจและจัดทํารูปตัดขวางลําน้ําในลําเซบาย จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑๑

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๑๑ สํารวจข้อมูลทางกายภาพของลําเซบาย ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ได้แก่ การ สํารวจความเร็วของกระแสน้ํา ปริมาณน้ํา และ รูปตัดขวางลําน้ํา โดยใช้เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ํา ด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Doppler Current Profiler : ADCP) สําหรับใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในแบบจําลองทาง คณิตศาสตร์เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับ มลพิษของลําน้ํา (Carrying capacity) ภายใต้โครงการ ลดของเสียในแหล่งน้ําวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ํา ในแหล่งน้ําหลัก ใช้เป็นฐานข้อมูล บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

แกลเลอรี่