Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายและมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (Test Kit) ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายและมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (Test Kit) ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายและมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (Test Kit) ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบล   โคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ     เพื่อมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ  (TestKit) พร้อมลงนามข้อตกลง ความร่วมมือเป็นเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      ดำเนินการโดยการสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (TestKit) จำนวน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness),พีเอช(pH),คลอรีน(Chloride),คลอไรด์(Chlorde),เหล็ก(Fe)และแบคทีเรีย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ทดสอบตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง รวมถึงปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพน้ำที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่ การพัฒนาปรับปรุงระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเหมาะแก่การใช้อุปโภคบริโภค ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

แกลเลอรี่