Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ติดตามประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณ ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

ติดตามประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณ ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอํานาจเจริญ

15-16 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัด อํานาจเจริญ เพื่อติดตามประสิทธิภาพการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของ ทม.ยโสธร จ.ยโสธร และ ทต.ไก่คํา จ.อํานาจเจริญ ซึ่งระบบกําจัด ขยะมูลฝอย ทั้ง 2 แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนดําเนินการผ่าน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จาก การติดตาม พบว่า ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ของ ทม.ยโสธร มีปริมาณ ขยะเข้าสู่ระบบ 58-60 ตันต่อวัน ยังสามารถบริหารจัดการได้ดีมี stock ดินเพื่อใช้ในการฝังกลบ ทั้งนี้ ทม.ยโสธร อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ในการก่อสร้างบ่อขยะเฟสที่ 3 ที่ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2564 สําหรับระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทต.ไก่คํา มีขยะเข้าสู่ ระบบวันละประมาณ 40-50 ตัน แต่การบริหารยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก ดําเนินการเทกอง โดยไม่มีการฝังกลบดินในแต่ละวัน ทําให้ ขยะล้นออกมานอกบ่อจํานวนมาก ซึ่งได้แนะนําให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ เกลี่ยขยะเข้าไปในบ่อให้เรียบร้อย ป้องกันปัญหาน้ําชะขยะปนเปื้อน ลงสู่น้ําใต้ดิน นอกจากนี้ ตามที่ สสภ.12 ร่วมกับ ทสจ.อํานาจเจริญ | ได้ให้ข้อเสนอแก่ทางเทศบาล ในการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงาน ผ่านแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้ สผ. อยู่ระหว่างพิจารณาความครบถ้วนของ เอกสาร หากเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ก็จะนําเข้าสู่ 4.1 ที่ประชุมคณะทํางานเทคนิควิชาการต่อไป

แกลเลอรี่