Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับ รพ.สต. ทุ่งหวาย สถานีตํารวจภูธรห้วยขะยูง อบต. ทุ่งหวาย กํานันตําบลทุ่งหวายและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตําบลทุ่งหวาย ที่ได้รับผลกระทบ ด้านกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานแก้วสง่ารับเบอร์ หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลิตยางแผ่นรมควัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่ อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ดังนี้

1. ไม่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกพื้นที่โรงงาน

2. ได้รับกลิ่นเหม็นพอประมาณจากยางก้อนถ้วย ยางแผ่น ที่เหลือตกค้างใน โรงงาน เนื่องจากขณะตรวจสอบโรงงานยังไม่ถึงรอบการผลิตยางแผ่นตามคําสั่งซื้อ

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และผู้แทนประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. ให้ อบต. ทุ่งหวาย ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใช้อํานาจตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 สั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น เพื่อ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง

2. ให้ อบต. ทุ่งหวาย ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น รวมทั้ง ควบคุม กํากับ ดูแล สถานประกอบการฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง

นอกจากนี้ สสภ.12 ได้กําชับให้เจ้าของโรงงานปฏิบัติตามใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.4) จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี อย่าง เคร่งครัด ที่ไม่ให้ระบายน้ําทิ้งออกนอกโรงงาน

 

แกลเลอรี่