Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ลงนามข้อตกลงเครือข่ายภาครัฐพร้อมมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม (Test Kit) ณ เทศบาลตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564

ลงนามข้อตกลงเครือข่ายภาครัฐพร้อมมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม (Test Kit)  ณ เทศบาลตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่  ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม  ภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี       อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านพร้อมมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม (Test Kit) และฝึกอบรมวิธีการใช้ชุดทดสอบฯในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดย นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  และ นายสำราญ สรชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในการสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพน้ำที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงน้ำประปาที่ มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ของประชาชน ต่อไป

แกลเลอรี่