Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 2)

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ 2)

4 มิถุนายน 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม(ชุดที่ 2) ผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1, 11 และ 12 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน สิ่งแวดล้อม จํานวน 3 แบบฟอร์ม เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นชอบให้ อปท. เจ้าของโครงการ จัดส่ง รายงานตามแบบฟอร์มให้ สสภ. และ ทสจ. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ส่งให้ สผ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมรับทราบต่อไป

แกลเลอรี่