Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประสานการดําเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้หน่วยงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

ประสานการดําเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้หน่วยงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

2 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ลงพื้นที่เพื่อประสานการดําเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี พร้อมทั้ง เชิญชวนหน่วยงานสมัครเข้าร่วม โครงการ LESS นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การวัดความสูง ของต้นไม้ ซึ่งมีหลากหลายวิธี เพื่อใช้ในการคํานวณการกักเก็บ คาร์บอนของต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือน กระจก และดําเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อไป

แกลเลอรี่