Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564   เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินจากลำเซบายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน  4  ตัวอย่าง และในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2  ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 6  ตัวอย่าง  เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เดือนพฤษภาคม 2564 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ในพารามิเตอร์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) พบว่า ลำเซบายมีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  อยู่ในช่วง 6.8 – 7.3  และมีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 5.9 – 7.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  ดังแสดงในตาราง และได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ ยังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานฯ ในพารามิเตอร์อื่นๆ ต่อไป

แหล่งน้ำ

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าที่ตรวจวัดได้

pH

DO(mg/L)

ลำเซบาย

LSB01 สะพานลำเซบาย บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

6.8

6.1

ลำเซบาย

LSB1.1 ฝายน้ำปลีก บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

6.9

7.5

ลำเซบาย

LSB02 สะพานลำเซบาย บ.ท่ายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

6.9

5.9

ลำเซบาย

LSB2.1 ฝายลำเซบาย บ.สร้างถ่อน้อย ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

7.3

6.5

ลำเซบาย

LSB03 สะพานลำเซบาย บ.ท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

7.1

7.0

ลำเซบาย

LSB04 สะพานลำเซบาย บ.โพนงาม ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

7.3

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่