Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำ และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น2 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีโครงการที่เสนอเพื่อบรรจุในแผนสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 5 โครงการ และที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะเสนอโครงการฯ เพิ่มเติม ให้จัดส่งรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ส่งให้ ทสจ.อำนาจเจริญ ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณารวบรวมเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามเห็นชอบแผนฯ และส่งให้ สผ. ภายใน  วันที่  7  พฤษภาคม 2564 ต่อไป

แกลเลอรี่