Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม 2564)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนมีนาคม 2564)

 วันที่ 25 มีนาคม 2564   เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สสภ.12  ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำผิวดินจากห้วยปลาแดกในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ตามโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เดือนมีนาคม 2564 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ในพารามิเตอร์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) พบว่า ห้วยปลาแดก มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  อยู่ในช่วง 6.9 – 7.7  และมีค่าออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ (DO) อยู่ในช่วง  6.3 – 8.7  มิลลิกรัมต่อลิตร  ดังแสดงในตารางและได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ ยังห้องปฏิบัติการฯ สสภ.12 ในพารามิเตอร์อื่นๆ

  นอกจากนี้  ยังได้ร่วมกับบริษัท เพทโท-อินสตรูเมนท์ จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ) ดำเนินการ ซ่อม-เปลี่ยน ทุ่นปั๊มสูบน้ำใหม่(ทดแทนอันเดิมที่ชำรุด) และทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติลำเซบาย ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้สถานีฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

ตาราง ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ของห้วยปลาแดก

แหล่งน้ำ

จุดเก็บตัวอย่าง

ค่าที่ตรวจวัดได้

pH

DO(mg/L)

ห้วยปลาแดก

HP01 ห้วยปลาแดก(จุดกำเนิด) ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

7.7

8.7

ห้วยปลาแดก

HP02 บ้านโคกค่าย ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

6.9

6.6

ห้วยปลาแดก

HP03 สะพานห้วยปลาแดก  ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

7.2

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่