Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทส.จ. อุบลราชธานี และ สสจ. อุบลราชธานี ได้เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทส.จ. อุบลราชธานี และ สสจ. อุบลราชธานี ได้เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทส.จ. อุบลราชธานี และ สสจ. อุบลราชธานี ได้เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 80,82 และได้อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานฯ เพื่อประเมินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. รพ. นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย 2. รพ. บุณฑริก อำเภอบุณฑริก 3. รพ. น้ำยืน อำเภอน้ำยืน 4. รพ. สำโรง อำเภอสำโรง จากการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 4 แห่ง พบว่ามีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตามปกติ ทั้งนี้ จนท. สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำด้านวิชาการและกำชับให้มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามที่กฏหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพิจารณานำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

แกลเลอรี่