Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ครั้งที่ 1/2564

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ครั้งที่ 1/2564

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลดเผา" ครั้งที่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชั่น zoom cloud meeting โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.1-4, 12) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 20 จังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ ทสจ.รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ส่งให้ สสภ. เพื่อจัดส่งรายงานในภาพรวมรายพื้นที่ ให้ คพ. รวบรวมเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

แกลเลอรี่