Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 20 ตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปา มาเป็นแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงให้คุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีเป้าประสงค์ จัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และชุมชนเมือง รวมถึงนำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์  ไปใช้เป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการสนองยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558 – 2569 ต่อไป

แกลเลอรี่