Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

  28 มกราคม  2564  นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งความก้าวหน้าในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการจัดการขยะและการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในระดับพื้นที่มี อปท. ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.12 มี อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง คือ ทน.อุบลราชธานี ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

แกลเลอรี่