Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ

การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 27 มกราคม ๒๕๖4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยวิธีการกระเจิงของแสง (Light Scattering) และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตรสูง (High volume air sampler) ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้ประสานเตรียมความพร้อมในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษในปี 2565 และสำรวจจุดติดตั้งสถานีฯ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาคัดเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษต่อไป

แกลเลอรี่