Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

เอกสารแนบ

pur98

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง