Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็นจาก โรงงานแปรรูปยางพารา  เหลืองศิริการยาง  ตำบลป่าโมง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็นจาก โรงงานแปรรูปยางพารา เหลืองศิริการยาง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับ ทสจ.อุบลราชธานี สอจ.อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม และ อบต. ป่าโมง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็น จากการประกอบกิจการโรงงานยางพาราของบริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ บริษัท เหลืองศิริการยาง จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปยางพารา ยางแท่ง STR 20 ประกอบกิจการตามปกติ มีระบบบำบัดอากาศเสีย แบบ Wet Scrubber จำนวน 1 ชุด อาคารโรงงานโกดังเก็บกองวัตถุดิบมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว เปิดโล่ง มีหลังคาคลุม ขณะตรวจสอบไม่มีการผลิต เนื่องจาก ระบบไฟฟ้าขัดข้อง แต่มีกลิ่นเหม็นค่อนข้างมากบริเวณจุดเก็บยางก้อนถ้วย มีการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิต และไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โรงงาน หรือออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ คณะตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้โรงงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหามลพิษจากกลิ่นเหม็น โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ใช้อำนาจตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 37 สั่งการให้โรงงานฯ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการกำจัดกลิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งโรงงานมีโครงการปรับเปลี่ยนระบบบำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber เป็น ระบบ Bio Filter ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปลี่ยนระบบฯ ได้ ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 หลังจากปิดฤดูการรับซื้อยางพารา ทั้งนี้ สสภ.12 ได้กำชับให้โรงงานฯ ให้ทำการปิดคลุมยางก้อนถ้วย การใช้ EM พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดบริเวณโกดังเก็บกองยางก้อนถ้วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ระบบบำบัดน้ำเสียเสียควรทำแนวเขตปิดกั้นให้เป็นเขตโรงงานที่ชัดเจนและห้ามระบาย น้ำทิ้งออกสู่ภายนอก โดยคณะตรวจสอบฯ จะนัดหมายวันในการติดตามความคืบหน้าต่อไป

21 ก.ย. 64

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดูทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล จำนวน 100 ห้อง ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการและสนับสนุนบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารฯ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองขณะทำการก่อสร้างอาคารฯ

29 พ.ค. 63