Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
5

บทความองค์ความรู้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ต.ค. 61

การเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในบริบทความตกลงปารีสในบทบาทของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 โดยนางพจนีย์ จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

2 ต.ค. 61

แนวทางในการลดน้ำเสียและความสกปรกในน้ำเสีย โดยนางชนัญญา ภิราญคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

2 ส.ค. 60

ของเสียอันตรายจากชุมชน คือ อะไร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

2 ส.ค. 60

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดย นายประเดิม ภาคแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

2 ส.ค. 60

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum)

29 มิ.ย. 60

การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก ของเสียอันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย นางชนัญญา ภิราญคำ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

27 มิ.ย. 60

พิษของสารตะกั่วสู่คำพิพากษาคดีด้านสิ่งแวดล้อม โดย นางชนัญญา ภิราญคำ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

27 มิ.ย. 60

ประมวลหลักการปฏิบัติ(CODE OF PRACTICE:COP)สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) โดย อ.ชนัญญา ภิราญคำ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
< 1 2 3